ครบรอบจัดตั้งกรมแรงงาน กสร. จัดพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคล

29/10/2561 - 02:31:16
โดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน IP ลบข่าวนี้

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานงานวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 29 ตุลาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
          ทั้งนี้ กรมแรงงาน ได้รับการตั้งเป็นหน่วยงานระดับกรม ซึ่งเป็นนิติบุคคล ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2508 โดยมีภารกิจหลักในด้านการจัดหางาน คุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ พัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทุนเงินทดแทน ต่อมาในปี 2535 ได้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดตั้งเป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น และได้โอน กสร. ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็นกระทรวงแรงงาน กสร.จึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจนถึงปัจจุบัน

Anything inside will go away once widget is loaded. Booking.com
ติดตาม PR News Thailand