ข่าวการเมือง - พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด Together We Can “Stop Cyber – Trafficking”

ชอบข่าวนี้?
6 มิ.ย. 67 15:10

โพสต์โดย : AMMMM
IP Address : 184.22.34.159

วันนี้ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 256๗ ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

การจัดงานรณรงค์ฯ ในวันนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด Together We Can “Stop Cyber - Trafficking”
เพื่อให้ประชาชนตระหนักว่าการค้ามนุษย์บนโลกออนไลน์เป็นภัยใกล้ตัว ทุกคนมีโอกาสถูกขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงผ่านออนไลน์และอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกภาคส่วนจึงต้องผนึกกำลังต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไป กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคล หน่วยงาน และจังหวัดที่ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้ารับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล จำนวน ๔ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๒๙ รางวัล แบ่งเป็น ๑) บุคคลต้นแบบ จำนวน ๓ รางวัล ๒) บุคคลดีเด่น จำนวน ๑๕ รางวัล ๓) หน่วยงานดีเด่น จำนวน ๖ รางวัล และ ๔) จังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล ทั้งนี้ ภายในงานยังมี

การจัดนิทรรศการผลงานของผู้รับรางวัลและจังหวัดต้นแบบ ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย บูธนิทรรศการของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสังคมไทยและเวทีระหว่างประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานสานต่อการดำเนินงานในทุกมิติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการค้ามนุษย์บนโลกออนไลน์ ทั้งด้านการดำเนินคดี การป้องกัน การคุ้มครอง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมทั้งให้ผู้เสียหายและผู้รอดพ้นมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังต้องเร่งสร้างมุมมองให้สังคมไทยตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษที่ร้ายแรง และประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน แบ่งเป็น ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน ๔๐๐ คน และผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนองค์กรคนไร้บ้าน กลุ่มเครือข่ายบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) และสื่อมวลชน

ติดตาม PR.News Thailand

ส่วนสมาชิก

Best Price! ราคาพิเศษ ลด 50% ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ในเครือของเรา เพียง 500 บาท เท่านั้น วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567

ผลสลากกินเเบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กรกฎาคม 67
รางวัลที่ 1 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว
367336 21 421 618 331 011
เงินรางวัล รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท เลขท้าย 2 ตัว : 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว : 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท เลขหน้า 3 ตัว : 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท | ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล lotterythai.in.th
Klook.com